Què és el període voluntari?

És l'espai de temps establit per la normativa perquè es puguen pagar lliurement els impostos i taxes que es posen al cobrament. Per al cas de tributs periòdics les dates s'anuncien de forma col·lectiva. Una vegada finalitzat este termini, s'apliquen recàrrecs i altres gastos. En tots els ajuntaments de la Província d'Alacant, excepte Alacant i Xàbia.


Quins impostos poden pagar-se?

  • Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i rústica
  • Impost sobre béns immobles de característiques especials
  • Impost sobre activitats econòmiques
  • Taxa d'arreplegada de residus sòlids urbans
  • Altres tributs municipals (Quins altres tributs?)

Vol fraccionar el pagament del seu rebut?

Per a això faça click en el següent enllaç.


Com pagar

Per internet

Pagament amb targeta

Seu electrònica

Per a entrar en la Seu faça clic ací

Banca electrònica

També pot realitzar el pagament des de la seua banca electrònica

Per telèfon

Pagament amb targeta

  • Haurà de localitzar el codi segur de verificació (CSV) del seu rebut

965 292 000

Horari

Dilluns a divendres de 8h a 21h

Dissabte de 10h a 14h

En oficines Suma

Pagament amb targeta

  • De no ser el titular haurà de facilitar dades identificatives del rebut

Trobe la seua oficina més pròxima

Recorde que també

També pot realitzar el pagament en qualsevol de les nostres entitats col·laboradores

Altres mitjans de pagament

Li proporcionem totes les facilitats


Finalitzat el període voluntari els rebuts no satisfets incorreran en el recàrrec de constrenyiment meritant interessos de demora i els costos que es produïsquen (art. 28 de la Llei 58/2003 General tributària)